กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2563

เก็บรวมรวมข้อมูล CKC ทุกหน่วยงานในโรงเรียนสังกัดเครือมูลนิธิ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน เก็บรวมรวมข้อมูล CKC ทุกหน่วยงานในโรงเรียนสังกัดเครือมูลนิธิ

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
  - สำรวจ CKC /ฝ่ายวิชาการ MCP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ ACP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ ACR
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ ACS
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ MCP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ SLC
  - สำรวจ CKC ฝ่ายวิชาการ ACU
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC งานกลุ่มงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนในเครือ ฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานบริหารคุณภาพ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นกลุ่มงานบุคคล (งานทรัพยากรมนุษย์) โรงเรียนในเครือ ฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นทีมีต่อ CKC กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการโรงเรียนในเครือฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานธุรการ โรงเรียนในเครือฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานการเงินโรงเรียนในเครือฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษโรงเรียนในเครือ ฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนในเครือ ฯ
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในเครือ ฯ
  - สำรวจ CKC ฝ่ายกิจการนักเรียน MCP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายกิจการนักเรียน ACU
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจการนักเรียน SG
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจการนักเรียน ACP
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจการนักเรียน ACR
  - สรุปประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อ CKC งานบริหารปฐมวัย โรงเรียนในเครือฯ
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจการนักเรียน SCL
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจการนักเรียน ACL
  - สำรวจ CKCฝ่ายกิจกรรม ACS
  - สำรวจ CKCฝ่ายนักเรียนประจำ ACS
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ACL
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ MCP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ SG
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เพิ่มเติม_MCP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ACR
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ SLC
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ACS
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ACU
  - สำรวจ CKC ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ACP
  - สำรวจ CKC ฝ่ายธุรการการเงิน ACU
  - สำรวจ CKC ฝ่ายธุรการการเงิน ACS
  - สำรวจ CKC ฝ่ายบริหารทั่วไป ACU
  - สำรวจ CKC ฝ่ายบริหารทั่วไป ACS
  - สำรวจ CKCฝ่ายอาคารสถานที่ ACS
  - สำรวจ CKC ฝ่ายปฐมวัย ACL
  - สำรวจ CKCฝ่ายปฐมวัย ACR
  - สำรวจ CKCฝ่ายปฐมวัย SLC

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน


แผนงาน : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep