Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีCKC สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  ยุทธศาสตร์ที่4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ย. 2563 03 ก.ย. 2563   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย 1 1   1   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 1326 วัน
08 ก.ย. 2563 30 ม.ค. 2564   P เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1177 วัน
08 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2563   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1314 วัน
02 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1284 วัน
31 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1176 วัน
02 พ.ค. 2565 28 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
02 พ.ค. 2565 28 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
02 พ.ค. 2565 28 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1089 วัน
02 พ.ค. 2565 28 เม.ย. 2566   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
01 พ.ค. 2566 01 พ.ค. 2566   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1328 วัน ไม่ได้เช็ค  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย  1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563
 เก็บรวมรวมข้อมูล CKC ทุกหน่วยงานในโรงเรียนสังกัดเครือมูลนิธิ  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1321 วัน ไม่ได้เช็ค  เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  8 ก.ย. 2563 - 30 ม.ค. 2564
 สำรวจวิทยากรโรงเรียนในเครือ  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1321 วัน ไม่ได้เช็ค  เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  8 ก.ย. 2563 - 30 ม.ค. 2564
 หลักสูตร HRD รวม  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 1187 วัน ไม่ได้เช็ค  เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  8 ก.ย. 2563 - 30 ม.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  จัดทำคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิเซ็นคาเบรียลแห่งประเทศไทย 2   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิเซ็นคาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในกำหนดการ: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 1 ก.ย. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานผู้รับผิดชอบงาน HR แต่ละโรงเรียนในสังกัด เพื่อแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิฯ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )