กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2564

หลักสูตร HRD รวม

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

หลักสูตร HRD รวม

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หลักสูตร HRD รวม
  - หลักสูตร HRDรวม (update_01)
  - หลักสูตร HRD รวม (เป็นไฟล์ Zip)

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน


แผนงาน : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep