กำหนดการ

วันที่ 1 กันยายน 2563

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิเซ็นคาเบรียลแห่งประเทศไทย
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย


แผนงาน : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep