กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

เสนอประธานดำเนินงานหลอมรวมระบบ งานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

เสนอประธานดำเนินงานหลอมรวมระบบ งานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ:

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ACP4 คู่มือคุณภาพ งานประกัน 31-10-66.pdf
  - ACP2 คู่มือคุณภาพ งานนโยบายและแผน 31-10-66.pdf
  - ACP5 คู่มือคุณภาพ งานอภิบาล 31-10-66.pdf
  - ACP3 คู่มือคุณภาพงานทรัพย์ 31-10-66.pdf
  - ACP1 คู่มือคุณภาพ งานบริหารสำนัก 31-10-66.pdf
  - ACP9คู่มือคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ 31-10-66.pdf
  - ACP8คู่มือคุณภาพงานทะเบียน 31-10-66.pdf
  - ACP11คู่มือคุณภาพงานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 31-10-66.pdf
  - ACP7คู่มือคุณภาพงานธุรการ 31-10-66.pdf
  - ACP10คู่มือคุณภาพการเงินและบัญชี 31-10-66.pdf
  - ACP12คู่มือคุณภาพงานโภชนาการ 31-10-66.pdf
  - ACP6คู่มือพัฒนาหน่วยงานบริหารฝ่ายธุรการฯ 31-10-66.pdf
  - ACP42 คู่มือคุณภาพหน่วยงานระดับชั้น EP_31-10-66.pdf
  - ACP41คู่มือคุณภาพหน่วยงานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล EP_27.10.66.pdf
  - ACP40 งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ.pdf
  - ACP43 คู่มือคุณภาพงานบุคลากรต่างชาติ 2565.pdf
  - ACP37คู่มือคุณภาพงานลูกเสือ 26-10-66.pdf
  - ACP38คู่มือคุณภาพงานกีฬา 26-10-66.pdf
  - ACP35คู่มือคุณภาพงานระดับชั้น 26-10-66.pdf
  - ACP39คู่มือคุณภาพงานดนตรี 26-10-66.pdf
  - ACP36คู่มือคุณภาพงานกิจกรรม 26-10-66.pdf
  - ACP34คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรีย.pdf
  - ACP15 คู่มือพัฒนางานอนามัย(31-10-66).pdf
  - ACP17คู่มือคุณภาพ งานเทคโนโลยี(31-10-66).pdf
  - ACP13คู่มือคุณภาพ งานบริหารทั่วไป (31-10-66).pdf
  - ACP16 คู่มือพัฒนางานยานพาหนะ (31-10-66).pdf
  - ACP14คู่มือคุณภาพงานอาคาร (31-10-66).pdf
  - ACP20 คู่มือคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.pdf
  - ACP25 คู่มือคุณภาพหน่วยงาน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (31-10-66).pdf
  - ACP18 คู่มือคุณภาพหน่วยงานบริหารฝ่ายวิชาการ (31-10-66).pdf
  - ACP22 คู่มือคุณภาพหน่วยงานกลุ่มสาระฯสังคม (31-10-66).pdf
  - ACP23 คู่มือคุณภาพหน่วยงานภาษาต่างประเทศ (31-10-66).pdf
  - ACP27 คู่มือคุณภาพ หลักสูตรการเรียน (31-10-66).pdf
  - ACP26 คู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การงานอาชีพ (31-10-66).pdf
  - ACP19 คู่มือคุณภาพกลุ่มสาระภาษาไทย (31-10-66).pdf
  - ACP28 คู่มือคุณภาพหน่วยงาน งานวัดผล (31-10-66).pdf
  - ACP21คู่มือคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ (31-10-66).pdf
  - ACP29 คู่มือคุณภาพพัฒนาผู้เรียน (31-10-66).pdf
  - ACP31คู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน งานห้องสมุด (31-10-66).pdf
  - ACP33 คู่มือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (31-10-66).pdf
  - ACP30 คู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน งานแนะแนว 31-10-66.pdf
  - ACP32 คู่มือพัฒนาหน่วยงานENSและ EML 31-10-66.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี


แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep