กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2567

6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการและวางแผน การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566

-   ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรครู บุคลากร ด้านเทคโนโลยีฯ 

- ด้านการอบรมพัฒนาการให้ความรู้ คู่มือบริหาร และการวางแผนการดำเนินงาน 9 ขั้นตอน

- ด้านการอบรมพัฒนาครู บุคลากร การจัดการเรียนการสอนตำรากลาง และวิชามงฟอร์ตศึกษา

- นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง อนุมัติ/รับทราบ

6.3.3 ดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

6.3.4 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานพัฒนาบุคลากร

6.3.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร

6.3.6 นำผลการประเมินงานพัฒนาบุคลากรไปวางแผนและพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566
- 6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566 (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- 6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 มี.ค. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep