Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(26)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  มีแผนบริหารงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ และดำเนินการบริหารคุณภาพงานพัฒนาบุคากรโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนธิฯ
2.  มีการจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 3 กลุ่มสาระฯ ขึ้นไป ตามกรอบ C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3.  มีหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
4.  มีการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  Personnel development plan for teachers should be planned out and implemented to cope with the disruptive world.


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 658 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 294 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 294 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 294 วัน
07 มิ.ย. 745 14 มิ.ย. 2565   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
15 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 287 วัน
01 ก.ย. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
24 พ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564   D 6.1.1 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 455 วัน
24 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564   D 6.1.2 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพตนเอง 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
01 ธ.ค. 2565 28 ก.พ. 2566   D 6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
01 ธ.ค. 2564 28 ก.พ. 2566   D 6.2 วางแผนและดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
01 พ.ย. 2565 28 ก.พ. 2566   D    6.2.1 นิเทศ ติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
01 ธ.ค. 2565 28 ก.พ. 2566   D 6.2.2  นิเทศติดตาม การจัดการอบรมตามคู่มือพัฒนาตนเอง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
03 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566   D 6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
01 ก.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 ก.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
29 ก.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบคุลากร ครั้งที่ 3/2565 และคณะกรรมการจดัทา คู่มือการ บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์โรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
02 พ.ค. 2565 02 พ.ค. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (26)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพตนเอง  24 พ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 492 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพตนเอง  24 พ.ย. 2564 - 30 ธ.ค. 2564
 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ส่งไฟล์คู่มือบริหารคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเองให้กับกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  14 ม.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 441 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 กองเลขา งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯตรวจความครบถ้วนคู่มือพัฒนาหน่วยงานของแต่ละโรงเรียน  14 ม.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 441 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  24 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 สรุปสะท้อนคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเองของแต่ละโรงในเครือฯ  18 ม.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 437 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 สรุปผลการกำกับติดตามงานจัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  24 ม.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 431 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 ให้การอบรม แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เพื่อนำคู่มือพัฒนาหน่วยงานไปวางแผนต่อยอดการพัฒนา (โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง)  9 มี.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานประจำปี  22 พ.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 313 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  7 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2565  7 มิ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 297 วัน ไม่ได้เช็ค  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565  7 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
 มีการวางแผนการประชุม และมีการประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและปฏิบัติตามแผน  8 มิ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 296 วัน ไม่ได้เช็ค  2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน  7 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเอง  15 มิ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 289 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงรียนในเครือฯ  17 มิ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 287 วัน ไม่ได้เช็ค  2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน  7 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
 นิเทศ ติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน คู่มือพัฒนาตนเอง  21 ก.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  9 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 แผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ข้อที่ 3  9 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 ตารางอบรมการใช้งาน โมดูลระบบ SWIS  9 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 ปฏิทินการดำเนินงาน HR 65  9 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 สรุปเอกสารการประชุม คณะกรรมการกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  9 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 สรุปการประชุมกองเลขาเพื่อเตรียมการประชุมวันที่ 30 พย.65  25 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 126 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 ปฏิทินงาน HR ปรับปรุง 25 พย.65  25 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 126 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน  29 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง  3 มี.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2566
 ตารางการอบรม Module ในระบบ SWIS  29 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง  3 มี.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2566
 ประชุม ผลการตรวจติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ  30 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  7 มิ.ย. 745 - 14 มิ.ย. 2565
 การประชุมอออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  30 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
 ปฏิทินการดำเนินงาน ปฏิทินการติดตามงาน HR  30 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แจ้งข้อค้นพบการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานของทุกโรงเรียนในเครือฯ  30 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ปรับแก้ตารางข้อค้นพบ การจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ  4 ธ.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 117 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดการประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน คู่มือพัฒนาบุคลากร 0 *** ***
2    จัดทำคู่มือและคลิปวิดีโอการบริหารคุณภาพหน่วยงานให้แต่ละหน่วยงานได้ศึกษา 1 *** ***
3    นิเทศกำกับติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน คู่มือพัฒนาตนเองของทุกโรงเรียนในเครือฯ 16 *** ***
4    นิเทศติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน 16 *** ***
5    จัดกิจกรรมการอบรมแบบ onsite แต่ละกลุ่มงานทุกโรงเรียนในเครือฯ 16 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )