กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา

 จัดการอบรมสัมมนาในช่องทางที่แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา
- 6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.1.3 จัดการอบรม สัมมนา (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep