กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

ประชุมเปรียบเทียบข้อมูล

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

ประชุมเปรียบเทียบข้อมูลสามโรงเรียน 

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ:

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา 2565-2570

2.1.2 ผลการสำรวจ วิจัย เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องาน HRD และข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565

2.2 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ
- แต่งตั้งคณะทำงานหลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรง (วันที่ 21 ก.ค. 2566)
- ศึกษาข้อมูล HRD เปรียบเทียบ สามโรงเรียน (วันที่ 23 ก.ค. 2566)
- ประชุมเปรียบเทียบข้อมูล (วันที่ 1 ส.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep