กำหนดการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

แต่งตั้งคณะทำงาน หลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
- แต่งตั้งคณะทำงาน หลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep