กำหนดการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ดำเนินการสำรวจความคืบหน้าแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผน

6.1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ ให้บรรลุ CKC ตามกรอบ HRD ตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผน
- ดำเนินการสำรวจความคืบหน้าแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ดำเนินการอบรมการเป็น Host และการเข้าใช้งาน function ต่าง ๆ ในระบบ Cisco Webex (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- กลุ่มงานนโยบายและแผนฯเข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนการวางแผนงาน/โครงการ 9 ขั้นตอน (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- อบรมการลงทะเบียนครุภัณฑ์/อาคารสถานที่ (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- อบรมระบบ Pushing Knowledge ให้กับงานฝ่ายวิชาการ และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 25 ก.ย. 2564)
- อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ต.ค. 2564)

แผนงาน : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep