Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีCKC สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564   P เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 537 วัน
07 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 537 วัน
04 มิ.ย. 2564 04 มิ.ย. 2564   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
07 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2564   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 534 วัน
15 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 530 วัน
01 ก.ย. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผน 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 215 วัน
01 ก.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
01 ก.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 215 วัน
02 พ.ค. 2565 02 พ.ค. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายและ กรอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  15 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 533 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2564 - 18 มิ.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนา บุคลากรตามกรอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ พร้อมมอบหมายงาน รับผิดชอบให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 530 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน  15 มิ.ย. 2564 - 18 มิ.ย. 2564
 ดำเนินการสำรวจความคืบหน้าแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ  15 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 503 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการอบรมการเป็น Host และการเข้าใช้งาน function ต่าง ๆ ในระบบ Cisco Webex  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 499 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กลุ่มงานนโยบายและแผนฯเข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนการวางแผนงาน/โครงการ 9 ขั้นตอน  4 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 452 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมการลงทะเบียนครุภัณฑ์/อาคารสถานที่  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 448 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมระบบ Pushing Knowledge ให้กับงานฝ่ายวิชาการ และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 448 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  25 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 431 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  2 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  16 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 410 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมการลงแผนงาน/ โครงการในระบบ SWIS (PDCA 9 ขั้นตอน)สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  23 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 403 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผน  1 ก.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )