งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานสารสนเทศฝ่ายการศึกษา)
   ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>