ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตำราวิชามงฟอร์ตศึกษา  (Montfort Studies)    (อธิการมูลนิธิฯ)
   ประชุม Update การตั้งค่าแสดงแผนงาน SWIS บน Google Calendar ส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร และการขยายผลสู่ผู้ใช้ในโรงเรียน (อธิการมูลนิธิฯ)
<< Back Next >>