งานพัฒนาบุคลกร ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Webex ให้กับบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
<< Back Next >>