วันที่ 6 พ.ย. 2566 กิจกรรมต้อนรับบาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือกและคณะครูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานระบบ School Web-Based information System (SWIS) (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 8 ก.ย. 2566 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 2/2566 (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ))
วันที่ 28 ส.ค. 2566 กิจกรรมประชุมวางแผนการกำกับติดตามการดำเนินการการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษาฯ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรมอบรมการใช้งาน k-payment ให้กับงานการเงินโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ))
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรมประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่อง ปรับแก้ระบบแผนงาน/โครงการ และการลงงบประมาณในระบบ SWIS (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 14 ก.ค. 2566 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบการเงินและการบัญชี ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ))
วันที่ 23 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานงบประมาณ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานรับเงิน และงานจ่ายเงิน (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement ในการจัดทำระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประสานโรงเรียนร่วมฤดีดีอินเตอร์เนชั่นแนลในการเริ่มใช้โปรแกรม SWIS (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประชุมกับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรมประชุมโรงเรียนในเครือฯ หารือเรื่องระบบรถโรงเรียน (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ))
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรมกำกับติดตามระยะที่ 1 สำหรับโรงเรียนในเครือฯ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)