กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่อง ปรับแก้ระบบแผนงาน/โครงการ และการลงงบประมาณในระบบ SWIS

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
18:00 - 20:00

ประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่อง ปรับแก้ระบบแผนงาน/โครงการ และการลงงบประมาณในระบบ SWIS เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่ส่งให้กับทางมูลนิธิฯ

 

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสามัญ (Online) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.2  ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการจัดทำแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -  สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

             · ด้านที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ

             · ด้านที่ 3 สื่อสารมวลชน (ยกเว้นแผนงาน NOK ที่ย้ายไปอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                 และการสื่อสาร มูลนิธิฯ)

             · ด้านที่ 4 เครือข่ายและอุปกรณ์

             · ด้านที่ 5 การพัฒนาบุคลากร ICT

         -  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         -  จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน                      ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่นๆ)

         -  นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง/อนุมัติ/รับทราบ

6.3.3  ดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ตามแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.4  กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบริหาร               เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.5  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.6  นำผลการประเมินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไปวางแผนและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่อง ปรับแก้ระบบแผนงาน/โครงการ และการลงงบประมาณในระบบ SWIS (วันที่ 18 ก.ค. 2566)
- ประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่องการปรับหน้าตาระบบการลงทะเบียนของศิษย์เก่าใน Thaibrother (วันที่ 25 ก.ค. 2566)
- ประชุมวางแผนการกำกับติดตามการดำเนินการการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษาฯ (วันที่ 28 ส.ค. 2566)
- ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะงานวิชาการโรงเรียนในเครือ เรื่อง ร่วมกันวางแผนการปรับรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ โรงเรียนในเครือฯ ในระบบ SWIS เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วันที่ 31 ม.ค. 2567)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep