กำหนดการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

6. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป


แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารการศึกษา และงานการเรียนการสอนของฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep