อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
S-Cool Zone ทำรายการเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ Football Excellent Center
อบรม "หัวข้อระบบ TCAS 65" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, EP-M.6 , คณะคุณครู และผู้ปกครอง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

ทีม IT มงฟอร์ต เข้าดูงานระบบ Server + VDI คณะวิศวฯ มช.
กิจกรรม Cultural Exchange Program ร่วมกับโรงเรียน Montfort School (CBSE) ประเทศอินเดีย
สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)
การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบออนไลน์)
ทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเเละตามห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ
ภราดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 - 2565
ยินดีต้อนรับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เข้ามาศึกษาดูงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 " ไฟเซอร์ " (pfizer)

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมจัดทำมาตรการ Sandbox Safety Zone in School และแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทกลอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวชุติมา น้อยจินดา นักเรียนชั้น ม.3/4 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร MASTER CHEF ONLINE เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ (ออนไลน์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ป้องกันโควิด - 19 "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" วันที่ 22 ตุลาคม 2564
กิจกรรม STEM@Home ห้องเรียน Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครั้งที่ 2 เรื่อง พาหนะทุ่นแรง
การแข่งขัน Robot กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 ตุลาคม 2564
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แนะนำคณะหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A และ 6B
EP: EP+ competitions
่บรรยากาศการรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประมวลภาพ ครูผู้รับผิดชอบงาน/โครงการของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การลงแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS Plus โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ค่ายนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
นักเรียนรับ SIM TRUE ให้นักเรียน ม.5-6 เพื่อติว GAT
รับถุงปันน้ำใจชาว CGA เพื่อช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
บรรยากาศการเรียนการสอน แผนกปฐมวัย ACU
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี
ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ  บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์
ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกัง

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายอนุกูล ณ นคร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานฝ่ายปกครอง (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (2 กย 64)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64)