Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก :

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ :

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ :
1.  1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.  2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการจากมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.  3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.  4. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการจากโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.  5. ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ
6.  6. ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการจากมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ
7.  7. ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ
8.  8. ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการจากโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ
9.  9. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในอุปกรณ์เทคโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
10.  10. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการจากมูลนิธิฯ มีความพึงพอใจในอุปกรณ์เทคโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
11.  11. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในอุปกรณ์เทคโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
12.  12. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการจากโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจในอุปกรณ์เทคโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
13.  13. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
14.  14. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนฯ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ :
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
01 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 723 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามกรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 723 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 603 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 6   0 *** *** 97 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 แผนการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 แผนพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 แผนพัฒนาระบบวิทยบริการของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 แผนการระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 แผนการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ (SWIS)  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 แผนการกำกับติดตามระบบสื่อสารมวลชนของโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 แผนการกำกับติดตามระบบวิทยบริการของโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 งาน Nok และหนังสือพระธรรมนูญของอธิการเจ้าคณะฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562    6.13 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.14 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 268 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 664 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS โรงเรียนเรยีนาเชลี  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    แผนการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิฯ 1 *** ***
2    งาน Nok และ หนังสือพระธรรมนูญของอธิการเจ้าคณะฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมิน/แบบสอบถามออนไลน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ของหน่วยงาน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ศึกษาระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) และ Innovation Hub
สัมมานาเรื่อง “Digitization starts with Cisco DNA Spaces”
สัมมานาหัวข้อ เรื่อง “Dell Technologies Portfolio ISG Hardware” สำหรับด้านการศึกษา
ศึกษา Solution ใหม่ การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ Samsung
ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง (Fortinet Advanced Network Security Solution)