Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
หน่วยงาน :งานวิทยบริการ
โครงการ :โครงการ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

หลักการและเหตุผล :
    การพัฒนาระบบ IT ขององค์กรถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานบริการจัดการองค์กรในปัจจุบัน ระบบ IT เป็นการทำงานโดยอาศัยความรู้และศักยภาพของระบบซอฟท์แวร์ ระบบเซิฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญคือ ระบบสำรองข้อมูล ดังนั้นศูนย์ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขององค์กร หน้าที่หลักของศูนย์ข้อมูล คือ การรักษาเสถียรภาพของระบบ IT ขององค์กร ให้สามารถบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง การจัดทำศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้งการออกแบบระบบ อุปกรณ์ที่เลือกใช้ การติดตั้งที่ถูกต้อง และการบำรุงรักษาให้ถูกวิธี เพื่อนำระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมาใช้กับองค์กร/หน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด งานวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) เพื่อให้บริการกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยแนวคิดของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่เน้นการปฏิวัติรูปแบบการจัดการระบบ IT ซึ่งจุดประสงค์หลักของศูนย์ข้อมูล ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดูแลบริหารจัดการโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย เกิดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ระบบการจัดการการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. ทีมงานส่วนกลาง/ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดูแลบริหารจัดการโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แก่มูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ที่มีประสิทธิภาพ
   2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) มีอุปกรณ์ และระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 14 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

KPI :
   1. มีระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน การดำเนินงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง
   2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปฏิทินโครงการ (18)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 737 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 706 วัน
15 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 706 วัน
15 พ.ค. 2561 30 ก.ค. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 676 วัน
15 ก.ค. 2561 30 ก.ย. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 614 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 สำรวจข้อมูลระบบแม่ข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ 1  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 สำรวจโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 1  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 1  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 ก.พ. 2562 30 เม.ย. 2562   C กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สำรวจข้อมูลเครื่องแม่ข่ายโรงเรียนในเครือฯ  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สำรวจข้อมูลระบบแม่ข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผลการสำรวจโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AWS  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สำรวจโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดตั้งระบบ AWS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 657 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 ติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย Amazon web services 14 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย Amazon web services 14 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบบันทึกการติดตามโครงการ แบบประเมินโครงการ แบบสำรวจความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 700,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 700,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 700,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 700,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
ผู้จัดทำ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ