Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ FSG Reporter
หน่วยงาน :งานสื่อสารมวลชน
โครงการ :โครงการ FSG Reporter

หลักการและเหตุผล :
     ปัจจุบันเป็นยุคสังคมอุดมปัญญา มีการให้อิสระเสรีภาพในการรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทำให้เกิดการสื่อสารไร้ขีดจำกัด การสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการให้ข่าวสารข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ สานความสัมพันธ์อันดีสู่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา มีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อองค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ จึงได้จัดทำโครงการ FSG Reporter ขึ้น เพื่อสร้างระบบ จัดระเบียบ กำหนดสิทธิ์ของบุคคล หน่วยงาน องค์กร ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และ โรงเรียนในเครือฯ ผ่านผู้แทนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว หรือฑูตร่างสารประจำมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลของมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ที่ถูกต้องจากสารสนเทศส่วนกลาง หรือใช้ตราสัญญลักษณ์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ที่ออกแบบเฉพาะโครงการ ไปใช้เพื่อการสื่อสารและอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีความชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ ที่น่าเชื่อถือภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ระบบการสื่อสารของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ มีความชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ
    2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนฑูตร่างสารประจำมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ ที่เป็นทางการ และถูกต้อง ตามกฎหมาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
   2. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ มีตัวแทนฑูตร่างสารอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย
เชิงปริมาณ
   1. บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ สื่อมวลชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการFSG Reporter จำนวน 50 คน

KPI :
   1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ของผู้รับข้อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการสื่อสาร
   2. มีตัวแทนฑูตร่างสารประจำมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และโรงเรียนในเครือฯ ที่เป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ (FSG)
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ปฏิทินโครงการ (22)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 706 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 706 วัน
15 มิ.ย. 2561 30 ก.ค. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 676 วัน
01 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 676 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ FSG Reporter 1  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ FSG Reporter  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ FSG Reporter  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสำรวจผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ FSG Reporter  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ประชุมผู้สมัครเพื่อชี้แจงระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 คณะกรรมการดำเนินโครงการ FSG FSG Reporter คัดเลือกตัวแทนผู้ประกาศข่าว/ฑูตร่างสารประจำมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ประกาศแต่งตั้งตัวแทนผู้ประกาศข่าว/ทูตร่างสารประจำมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ประชุมฑูตร่างสารประจำมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 จัดทำสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้/เผยแพร่ข้อมูลและตราของมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ FSG Reporter  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
01 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.12 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   C กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 856 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รายชื่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในเครือฯ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 721 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ FSG Reporter  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าห้องประชุม 2 *** ***
2    ค่าห้องพัก 50 *** ***
3    ค่าอาหาร 100 *** ***
4    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบบันทึกการติดตามโครงการ แบบประเมินโครงการ แบบสำรวจความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 98,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 98,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
ผู้จัดทำ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ