[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 6021
ชื่อ: มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
ฉายา: -
อายุงาน: 2021 ปี 1 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2563 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ
2563 กรรมการและเลขานุการ งานเครือข่ายและอุปกรณ์
2563 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากร ICT
2563 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ฝ่ายการศึกษา
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2562 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2562 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2562 กรรมการ งานวิทยบริการ
2562 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานวิทยบริการ
2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพัฒนาบุคลากร ICT,   งานเครือข่ายและอุปกรณ์,   งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ,   งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากร ICT
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานเครือข่ายและอุปกรณ์
     ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   สังกัด งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall” 13 พ.ย. 2563
 อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus 16 พ.ย. 2563
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (10)
ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/256315 ธ.ค. 2563
อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus16 พ.ย. 2563
อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall”13 พ.ย. 2563
ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง (Fortinet Advanced Network Security Solution)12 ต.ค. 2563
ศึกษา Solution ใหม่ การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ Samsung12 ต.ค. 2563
สัมมานาหัวข้อ เรื่อง “Dell Technologies Portfolio ISG Hardware” สำหรับด้านการศึกษา8 ต.ค. 2563
สัมมานาเรื่อง “Digitization starts with Cisco DNA Spaces” 8 ต.ค. 2563
ศึกษาระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) และ Innovation Hub8 ต.ค. 2563
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย15 มิ.ย. 2563
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus27 พ.ค. 2563
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(9)
ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/256315 ธ.ค. 2563
อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus16 พ.ย. 2563
อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall”13 พ.ย. 2563
ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง (Fortinet Advanced Network Security Solution)12 ต.ค. 2563
ศึกษา Solution ใหม่ การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ Samsung12 ต.ค. 2563
สัมมานาหัวข้อ เรื่อง “Dell Technologies Portfolio ISG Hardware” สำหรับด้านการศึกษา8 ต.ค. 2563
สัมมานาเรื่อง “Digitization starts with Cisco DNA Spaces” 8 ต.ค. 2563
ศึกษาระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) และ Innovation Hub8 ต.ค. 2563
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus27 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)