[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5003
ชื่อ: มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
ฉายา:
อายุงาน: 12 ปี 2 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานพัฒนาการศึกษา
2562 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2561 กรรมการ งานพัฒนาการศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2560 กรรมการ งานพัฒนาการศึกษา
2560 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2559 กรรมการ งานพัฒนาการศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2558 หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
2557 หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
2556 หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
2556 ประธานที่ปรึกษา
2555 กรรมการ งานพัฒนาการศึกษา
2555 กรรมการ งานวิจัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพัฒนาการศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายการศึกษา
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาการศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (42)
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2)
   6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้
   งานประกวดงานวิจัย ให้ทุนงานวิจัย
   1. งานประกวดงานวิจัย ให้ทุนงานวิจัย
   6. 2.ติดตามระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือ
   6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   6. 2.ติดตามระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือ
   6. 2 ติดตามระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือ
   6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   6.11 โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียน FSG- สอบวัดในกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ และสังคมฯ(โครงการของสมาพันธ์)
   ติดตามระบบนิเทศ
   สิ้นสุด 6. 2.ติดตามระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือ
   สิ้นสุด 6. 2 ติดตามระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือ
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก..........
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก..........
   6.1 งานประกวดงานวิจัย ให้ทุนงานวิจัย
   6.5 การดำเนิงานตามแผนบยุทธศาสตร์ในเรื่อง สร้างนวัตกรรม วิจัย และองค์ความรู้ในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนและ/หรือองค์กรเอกชนในมูลนิธิฯ(4.4.1)
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก..........
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.1 งานประกวดงานวิจัย ให้ทุนงานวิจัย
   ประกวดงานวิจัย
   สิ้นสุด 6.8 รายงานผลตามแบบรายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จไปไปตามโรงเรียนของมูลนิธิฯ และจัดทำสารสนเทศภาพรวมของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.9 โครงการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก..........
   สิ้นสุด 6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   สิ้นสุด 6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
   สิ้นสุด 6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   สิ้นสุด 6.5 การดำเนิงานตามแผนบยุทธศาสตร์ในเรื่อง สร้างนวัตกรรม วิจัย และองค์ความรู้ในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนและ/หรือองค์กรเอกชนในมูลนิธิฯ(4.4.1)
   6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2)
   สิ้นสุด 6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้
   สิ้นสุด 6.10 โครงการปฐมนิเทศครูใหม่
   สิ้นสุด 6.11 โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียน FSG- สอบวัดในกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ และสังคมฯ(โครงการของสมาพันธ์)
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 ระเบียบการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2562) 13 มิ.ย. 2562
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศฉบับปรับปรุง 2562 2 ก.ค. 2562
 โครงสร้างข้อสอบสอบวัตคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของ FSG-CGPTA 12 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)