[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1159
ชื่อ: มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
ฉายา: เรย์
อายุงาน: 2019 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2562 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2562 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2562 กรรมการ งานวิทยบริการ
2562 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยบริการ
2561 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2560 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2560 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2560 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2560 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานวิทยบริการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยบริการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2558 กรรมการ งานสารสนเทศ SWIS
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ,   งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System),   งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System),   งานสื่อสารมวลชน,   งานวิทยบริการ ,   งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   6.asfsadf
   6.1 tsetsdfa
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่1-2562 31 พ.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP 28 มิ.ย. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่1-256231 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP 28 มิ.ย. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่1-256231 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)