[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1046
ชื่อ: ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ฉายา: บุ๊ค
อายุงาน: 2020 ปี 1 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2562 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2562 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2562 กรรมการ งานวิทยบริการ
2562 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2562 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2561 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2561 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2561 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2561 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2561 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2560 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2560 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2560 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานวิทยบริการ
2560 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2558 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2557 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 ประธานที่ปรึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ,   งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา,   งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา,   งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ,   งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System),   งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System),   งานสื่อสารมวลชน,   งานวิทยบริการ ,   งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,   งานพัฒนาบุคลากร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายการศึกษา
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากร
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (32)
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน
   ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.3 สำรวจข้อมูลระบบแม่ข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ
   6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.5 สำรวจโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.6 ติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.7 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)
   6.8 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน
   กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
   ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (การวิเคราะห์บทพรรณนางาน)
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี)
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (อบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการปรับใช้ระบบ SWIS)
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (อบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการปรับใช้ระบบ SWIS)
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2562
    รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS
   ขอเชิญประธานเข้าร่วมประชุมกับทีมงานพัฒนาระบบ SWIS และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2562
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)