[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2020 ปี 2 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศฉบับปรับปรุง 2562 2 ก.ค. 2562
 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 22 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(13)
ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่7-256221 ม.ค. 2563
ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่6-256212 ธ.ค. 2562
การอบรม "Intensive English Progarm For classroom Teacher" ในประเทศไทย รุ่นที่1ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 (วันที่10-14)10 ธ.ค. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่5-256211 พ.ย. 2562
สอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล อาคารมูลนิธิฯ กทม.31 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม St.Gabriel Hall ชั้น G อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย24 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ครั้งที่ 2/2562 24 ส.ค. 2562
อบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตามแนวใหม่ (Professional Learning Community) วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย25 ก.ค. 2562
การประชุมและสัมมนาฯ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 (8 - 9 กรกฎาคม 2562)12 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มิถุนายน ครั้งที่ 1/2562 11 ก.ค. 2562
งานอบรม FSG Textbook Orientation 2019 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 11 ก.ค. 2562
งานอบรม FSG Textbook Orientation 2019 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 11 ก.ค. 2562
อบรม FSG Textbook Orientation 2019 วันที่4-6 พฤษภาคม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา11 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)