อัลบัมภาพที่ 350    ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
อัลบัมภาพที่ 349    ประชุมทีมงานส่วนกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่2-2562 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
<< Back Next >>