อัลบัมภาพที่ 357    อบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตามแนวใหม่ (Professional Learning Community) วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาการศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 355    ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มิถุนายน ครั้งที่ 1/2562 (งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา)
<< Back Next >>