Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ปีการศึกษา 543

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  ฝ่ายฝึกอบรม / ส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายการศึกษา
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติ และบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  ฝ่ายอภิบาล
  ฝ่ายสารสนเทศ การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
  สำนักงานเลขาธิการเจ้าคณะ
  สำนักงานการเงิน
  ฝ่ายการศึกษา
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายการศึกษา
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายการศึกษา
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู (CGPTA)
  ฝ่ายการศึกษา
  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู (CGPTA)
  ฝ่ายการศึกษา
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพสองสิ่งสร้าง
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
   ฝ่ายการศึกษา
  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู (CGPTA)
  ฝ่ายการศึกษา
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก
  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง
  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
  ฝ่ายการศึกษา
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
  สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ
  ฝ่ายการศึกษา
  คณะกรรมการ
      
   


 สารประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย                   ขอส่งความปรารถนาดี พระพรอันอุดมและกำลังใจในโอกาสปีใหม่ 2556 มายังเพื่อนร่วมงานทุกระดับพร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารและการนัดหมายต่างๆ ขอใช้โอกาสนี้สื่อสารบางประเด็นที่สำคัญเพื่อความเข้าใจตรงกันอีกครั้ง สำหรับภารกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 หรือช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา 2555 

             1.  โรงเรียนเอกชนการกุศลอย่างเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ เพราะพระพรอานิสงส์จากอดีตถึงปัจจุบัน ความมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของเรา ความศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชน ผนวกกับน้ำใจดีและศักยภาพของบุคลากรทุกประเภท และการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีเพื่อความมั่นคงของเราเอง ขณะนี้เรากำลังเตรียมจัดทำงบประมาณผสมผสานกับแผนพัฒนาประจำปีการศึกษา 2556 นี่คือ "แผนการเงิน" ที่ต้องสนับสนุน "แผนงาน" และ "แผนคน" เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแผนที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้ตามระบบประเมินระดับต่างๆ 

             2.  ในกรอบความคิดการจัดทำงบประมาณนี้ เป็นภาระหนักร่วมกันที่จะต้องจัดทำงบประมาณที่สมดุล ในเมื่อรายได้ไม่เพิ่มมากนัก โดยเรายังต้องพึ่งพาค่าธรรมเนียมการเรียนรวมทั้งเงินทำบุญบริจาคที่เราขอบอกบุญร่วมลงทุนทางการศึกษาจากผู้ปกครอง ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นทุกประเภท ผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล การปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน ภาวะค่าครองชีพและข้าวของเครื่องใช้แพงขึ้นตลอด จึงขอให้เราพยายามวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในสิ่งที่พึงจัดทำจัดหาผ่านทางโครงการ แผนงานอย่างคุ้มทุนส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง เราจะพยายามเสริมกองทุนบุคลากรประเภทต่างๆ เพื่อสวัสดิการที่มั่นคง การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สังคมพอใจในคุณภาพของเรา

            3.  ขอความร่วมมือตระหนักในกรอบการจัดทำงบประมาณที่ว่านี้โดยคิดถึงการวางแผนทั้งความรับผิดชอบส่วนบุคคลตามบทบาทหน้าที่ และทีมงาน ในการจัดทำโครงการหรือแผนงานต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาการของเราตามนโยบายและแผนงานที่เราจะช่วยกันทำให้เกิดผล

            •แนวปฏิบัติการจัดระเบียบการสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อประสิทธิภาพ

                   -  ช่วยดูแลการบ้าน/การใช้เวลาว่าง

                   -  เสริมความเข้มข้นเนื้อหาวิชา

                   -  ดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน

                   -  เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-Net

 

            •ภาษาอังกฤษ

                  -  หลักสูตรพื้นฐาน

                  -  ระบบตำรากลาง

                  -  แผนการเรียนเข้มข้น

                  -  หลักสูตร หรือโครงการเฉพาะของโรงเรียน

            •ภาษาจีน (เพื่อธุรกิจ)

            •ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

            •การแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

            •ยกระดับผลการสอบ O-Net ติดอันดับ เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

            •ความเคร่งครัดในระเบียบ การซ่อมเสริมและซ้ำชั้น

            •การใช้งานวิจัยให้บังเกิดผล

            •ทัศนศึกษา-ดูงาน-โครงการแลกเปลี่ยนทั้งครูและนักเรียน : จัดเป็นโปรแกรมและตาม M.O.U.

            •การประกวด-นำเสนอโครงงานวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งจากครูและนักเรียน (สารสนเทศและเวปไซต์)

            •การรายงานผลสัมฤทธิ์ครูและนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ และเวปไซต์ของโรงเรียน

            •การติดตาม-สถิติและความก้าวหน้าศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

            •ห้องเรียนโครงการพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเป็นจุดขายของโรงเรียน

            •การบรรยายวิชาการให้ผู้ปกครอง   -  ธุรกิจรับ AEC

                  -  การเตรียมวิชาชีพให้บุตรหลาน

            •ความต่อเนื่องผลการตรวจประเมิน สมศ.รอบ 3 

            4.  เรามีต้นทุนเครื่องมือและปัจจัยที่เป็นสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และปัจจัยเอื้ออำนวยเราอยู่แล้ว เช่น

             •หลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามนโยบายมูลนิธิฯ

            •คุณภาพ-จำนวนบุคลากรครู-แผนพัฒนาครูต่อเนื่อง : ศึกษาต่อ ดูงาน สัมมนา ฝึกอบรม

            •อุปกรณ์-เทคโนโลยี ซึ่งจะมีการปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพ

            •แหล่งเรียนรู้-อาคารสถานที่จะปรับใช้และพัฒนาเสริมขึ้น

            •การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชน

            •ศักยภาพของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

            •โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพลานามัย-กีฬา-สุนทรียศาสตร์

                                                                                                                      ขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดียิ่ง

                                                                                               (ภราดา ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา)

                                                                             ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม