Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงสร้างข้อสอบกลางกลุ่ม 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
 

โครงสร้างข้อสอบกลางกลุ่ม 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 4และ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางที่ปรับปรุง ตามเอกสารแนบ 

หมายเหตุ

          - แก้ไขโครงสร้างโครงสร้างข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 4(20พ.ค.2562)

 ไฟล์แนบ 1มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 538 ครั้ง จาก งานพัฒนาการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน