วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (การวิเคราะห์บทพรรณนางาน) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)