Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS โรงเรียนเรยีนาเชลี (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
กำหนดการ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

สถานที่ บริษัทต่างๆในกรุงเทพฯ
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-12.00 ศึกษา Solution ใหม่ การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ Samsung ใน Show Room Samsung SEADO (Bangkok)  Show Room Samsung SEADO โครงการ Summer Lasalle 846 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  
13.00-16.30 ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง (Fortinet Advanced Network Security Solution)  Fortinet บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ปะรเทศไทย) จำกัด ชั้นที่ 25 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการอบรม

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ