Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (การวิเคราะห์บทพรรณนางาน) (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน) (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (อบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการปรับใช้ระบบ SWIS) (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (อบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการปรับใช้ระบบ SWIS) (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ขอเชิญประธานเข้าร่วมประชุมกับทีมงานพัฒนาระบบ SWIS และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-12.00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ  ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)) ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ