Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้ +

  6.7.1 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม(1.2.4)

  6.7.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ(1.3.2)

  6.7.3 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์ และมิติในการสร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต(1.3.5)

  6.7.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันโดยผ่านการทำโครงงานหรือโครงการต่างๆ(1.3.6)

  6.7.5 พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ต่อสื่อสารมวลชน เครือข่ายทางสังคมทางเทคโนโลยี(1.3.7)

  6.7.6 ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ(1.5.3)

  6.7.7 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(1.5.4)

  6.7.8 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(1.5.5)

  6.7.9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม(1.5.6)

  6.7.10 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ(2.1.1)

  6.7.11 พัฒนาทักษะการสื่อสาร(2.1.2)

  6.7.12 พัฒนาทักษะความคิด(2.1.3)

  6.7.13 พัฒนาทักษะการสร้างผลงาน(2.1.4)

  6.7.14 พัฒนาคุณภาพวิชาการ(2.2.1)

  6.7.15 ยกระดับคุณภาพครู(2.2.2)

  6.7.16 พัฒนาคุณภาพการวิจัย(2.2.3)

  6.7.17 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ(2.3.1)

  6.7.18 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ(2.4.2)

  6.7.19 จัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความถนัดของผู้เรียน(2.6.1)

  6.7.20 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตน(2.6.2)

  6.7. 21 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามถนัดหรือสนใจ(2.6.3)

  6.7.22 พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์TQA(3.2.1)

  6.7.23 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง(3.2.2)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้
- 6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้ (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาการศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
กำหนดการ
6.7 กำกับ ติดตาม ตามแผนฯ โดยจัดทำสรุปตามแบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ในประเด็นต่อไปนี้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ