Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2) +

   6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำกับติดตามระบบนิเทศ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

   6.6.2 ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนิเทศโรงเรียนในเครือฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2)
- 6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2) (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- 6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2) (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาการศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
กำหนดการ
6.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(4.4.2)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ