Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ +

  6.4.1 โรงเรียนส่งข้อสอบตามโครงสร้างข้อสอบตามกำหนดเวลาทั้ง 2 ภาคเรียน

  6.4.2 ส่งข้อสอบจากโรงเรียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกข้อสอบหรือจ้ดทำใหม่

  6.4.3 จัดส่งข้อสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิให้กับโรงเรียนดำเนินการสอบตามกำหนดเวลา

  6.4.4 โรงเรียนส่งผลการสอบตามรูปแบบที่กำหนดให้กับส่วนกลางเพื่อจัดทำสรุปผลการสอบเป็นภาพรวม

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
- 6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาการศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
กำหนดการ
6.4 จัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ