Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......) +

   6.3.1 ประสานผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในเครือฯ ด้านการจัดการความรู้ เพือนำความรู้ลงในเว็บไซค์

  6.3.2 จัดการอบรมการนำองค์ความรู้ลงเว็บไซค์

  6.3.3 สำรวจความคิดเห็นการใช้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาการศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา
กำหนดการ
6.3 จัดทำเว็บไซค์ www.fsgkm.net และโปรแกรมรักการเรียนรู้(ย้าย Server มาอยู่ที่.......)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ