Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- ประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ประชุมใหญ่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ SWIS ในสถานศึกษา (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
กำหนดการ
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.00-15.30 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม(ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์) ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ