Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ +

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ

- สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

- ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

- จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่นๆ)

- นำเสนอผู้เกี่ยวข้องอนุมัติรับทราบ

6.2.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ

6.2.4 กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน

6.2.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.2.6 นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ
- จดหมายที่ สทส. ว.04/2561 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ Facebook Fanpage (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จดหมายที่ สทส. ว.07/2561 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- รายชื่อคณะกรรมการดูแล FB Fanpage ของโรงเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
แผนงาน : พัฒนาระบบการสื่อสารมวลชนของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียว ทันต่อเหตุการณ์ ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถระดมสรรพกำลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
กำหนดการ
รายชื่อคณะกรรมการดูแล FB Fanpage ของโรงเรียน
วันที่ 24 กันยายน 2561

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายชื่อคณะกรรมการดูแล FB Fanpage ของโรงเรียน

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ