ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (งานสารสนเทศฝ่ายการศึกษา)
   ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานงบประมาณ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>