[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1042
ชื่อ: ภราดา  ประวัติ    สุทธินนท์
ฉายา:
อายุงาน: 2018 ปี 0 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา งานวิทยบริการ
2560 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
2559 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ,   งานวิทยบริการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)