วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS โรงเรียนเรยีนาเชลี (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)