วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)