Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา +

2.1 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

2.2 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารงานการศึกษา และการเรียนการสอน

2.3 สำรวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

รายการกำหนดการของขั้นตอน 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่าย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
กำหนดการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ