Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS โรงเรียนเรยีนาเชลี (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
กำหนดการ
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สถานที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-16.00 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือเลขที่ รช50100029-1296
  - หนังสือเลขที่ รช50100029-1297
  - กำหนดการอบรม

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ