ชื่อ-สกุล : ภ.ครรชิต สีลาวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา , งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...