ชื่อ-สกุล : ภ.ครรชิต สีลาวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ) , งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...