อัลบัมภาพที่ 440    ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ SWIS ครั้งที่ 3/2564 (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 439    อบรมระบบ Pushing Knowledge ให้กับฝ่ายวิชาการ และงานกลุ่มการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>