ประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2567 (อธิการมูลนิธิฯ)
   งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.รอบที่ 5 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (อธิการมูลนิธิฯ)
<< Back Next >>