วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรมทดสอบ2 (งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ))
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรมประชุม Update การตั้งค่าแสดงแผนงาน SWIS บน Google Calendar ส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร และการขยายผลสู่ผู้ใช้ในโรงเรียน (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมรับฟังรายละเอียดติดตามการใช้ระบบ SWIS (Implement) (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 27 ส.ค. 2565 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 8 ส.ค. 2565 กิจกรรมประชุมดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร ICT)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรมอบรมการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบนระบบ SWIS ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)