Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ฝ่ายการศึกษา
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2566  6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
3 กรกฎาคม 2566  6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
3 กรกฎาคม 2566  6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงาน Thaibrothers Network  
21 กรกฎาคม 2566  แต่งตั้งคณะทำงาน หลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ Thaibrothers Network  
21 กรกฎาคม 2566  แต่งตั้งคณะทำงานหลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรง Thaibrothers Network  
23 กรกฎาคม 2566  ศึกษาข้อมูล HRD เปรียบเทียบ สามโรงเรียน Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  สิ้นสุด 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  สิ้นสุด 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  สิ้นสุด 6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงาน Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  
28 กรกฎาคม 2566  6.1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  6.1.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงาน Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
28 กรกฎาคม 2566  6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  
28 กรกฎาคม 2566  6.2.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 สิงหาคม 2566  6.2.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 สิงหาคม 2566  6.2.4 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบ จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 สิงหาคม 2566  ประชุมเปรียบเทียบข้อมูล Thaibrothers Network  
5 สิงหาคม 2566  ร่างระบบ HRD Version 3 Thaibrothers Network  
8 สิงหาคม 2566  เสนอประธานดำเนินงานหลอมรวมระบบ งานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์ Thaibrothers Network  
8 สิงหาคม 2566  ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ Thaibrothers Network  
11 สิงหาคม 2566  นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายการศึกษา Thaibrothers Network  
14 สิงหาคม 2566  6.2.4 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 1) Thaibrothers Network  
15 สิงหาคม 2566  6.2.4 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข Thaibrothers Network  
19 สิงหาคม 2566  ประธานฝ่ายการศึกษาลงนามการประกาศใช้ ระบบ HRD Version 3 Thaibrothers Network  
31 สิงหาคม 2566  6.2.4 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 2) Thaibrothers Network  
1 กันยายน 2566  6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
1 กันยายน 2566  6.2.4 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรูปเล่ม เสนอลงนามและประกาศใช้ Thaibrothers Network  
4 กันยายน 2566  6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
4 กันยายน 2566  6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
5 กันยายน 2566  6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
6 กันยายน 2566  6.5.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
8 กันยายน 2566  6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
11 กันยายน 2566  6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
11 กันยายน 2566  6.3.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
15 กันยายน 2566  6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
15 กันยายน 2566  6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
2 ตุลาคม 2566  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
2 ตุลาคม 2566  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1 Thaibrothers Network  
2 ตุลาคม 2566  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 Thaibrothers Network  
2 ตุลาคม 2566  6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
2 ตุลาคม 2566  6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
17 พฤศจิกายน 2566  พิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤศจิกายน 2566  ดำเนินการพิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2567  6.6 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network  
31 มกราคม 2567  สิ้นสุด 6.6 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network  
29 กุมภาพันธ์ 2567  6.1.6 สรุปผลการดำนินงานการตวจติดตามการพัฒนางาน การวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
29 กุมภาพันธ์ 2567  6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
29 กุมภาพันธ์ 2567  6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
29 กุมภาพันธ์ 2567  6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 มีนาคม 2567  6.1.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนางานการวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ Thaibrothers Network  
1 มีนาคม 2567  6.2.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 มีนาคม 2567  6.3.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 มีนาคม 2567  6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
1 มีนาคม 2567  6.5.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
4 มีนาคม 2567  6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
5 มีนาคม 2567  6.4.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
6 มีนาคม 2567  6.4.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
29 มีนาคม 2567  สิ้นสุด 6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน Thaibrothers Network  
1 เมษายน 2567  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
1 เมษายน 2567  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Thaibrothers Network  
1 เมษายน 2567  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 2 Thaibrothers Network  
1 เมษายน 2567  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 Thaibrothers Network  
1 เมษายน 2567  6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
10 เมษายน 2567  6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนาการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
16 เมษายน 2567  6.4.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
30 เมษายน 2567  สิ้นสุด 6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน Thaibrothers Network  
30 เมษายน 2567  สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Thaibrothers Network  
30 เมษายน 2567  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เปรียบเทียบเป้าหมาย Thaibrothers Network  
1